Miljö

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet till att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. 

Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Vi ska verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att övergå till alternativa och använda miljövänligare drivmedel som etanol eller biogas, underlätta samordning och effektivisering av transporter samt utrusta arbetsfordon väl med kompletta verktyg för att motverka onödiga transporter.

Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljöanpassade produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att:

  1. Användningen av energi och material alltid ska vara effektiv
  2. Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet
  3. Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete
  4. Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet
  5. Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter
  6. Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids- och miljöperspektiv
  7. Leverantörerna måste sköta sin produktion av enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara så pass miljövänliga att de uppfyller våra uppställda miljömål
  8. Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö
  9. Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall
  10. Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget

0122-161 80